Cyberprzemoc w szkole

Do kogo kierowane jest szkolenie: nauczyciele, wychowawcy, kadra pedagogiczna, rodzice

Czas trwania szkolenia: Jeden dzień

 • 1. Cyber świat – przyjaciel czy wróg?
  Omówienie zagadnień z życia uczniów, które mają związek z cyberprzestrzenią, cyberprzemocą, zagrożeniami i korzyściami wynikającymi z rozsądnego korzystania z Internetu i innych multimediów.

  2. Czym jest Cyberprzemoc?
  Omówienie form cyberprzemocy w oparciu o doświadczenia młodzieży. Wskazanie na szerokość zjawiska i pokazanie rozmaitych form przemocy internetowej takich, jak wyzywanie, straszenie poniżanie w Internecie lub poprzez telefon, robienie zdjęć lub rejestrowanie filmów bez wiedzy i zgody, publikowanie w Internecie lub rozsyłanie zdjęć i nagrań w przestrzeni wirtualnej, które obrażają lub ośmieszają, podszywanie się pod inne osoby w Sieci.

  3. (Nie)winne treści
  Wskazanie zagrożeń mogących prowadzić do cyberprzemocy, które niejednoznacznie kojarzą się obrażaniem lub wywoływaniem nieprzyjemnych emocji u innych osób takich, jak: nałogowe korzystanie z Internetu i urządzeń oraz aplikacji mobilnych, niebezpieczne kontakty, fora dyskusyjne, ochrona prywatności, spam, treści pornograficzne, niebezpieczne aplikacje.

  4. Przyczyny Cyberprzemocy
  Co sprawia, że niektórzy tworzą szkodliwe treści, stosują zachowania prześladowcze, zastraszają, nękają lub wyśmiewają? Omówienie przyczyn przemocy multimedialnej z perspektywy cyberprzemocy rówieśniczej oraz skierowanej przez dorosłych w środowisko dzieci i młodzieży.

  5. Jak reagować na niebezpieczne sygnały z sieci
  Pokazanie w jaki sposób weryfikować i sprawdzać treści budzące wątpliwość. Wzbudzenie postawy czujności, ostrożności i odpowiedzialności w korzystaniu z Internetu. Kreowanie postaw asertywnych, chroniących godność i prawa człowieka. Budowanie poczucia wartości jako najważniejszy czynnik radzenia sobie z przemocą wymierzoną przez rówieśników ( m. in. na portalach społecznościowych).

  6. Psychologiczne, emocjonalne i prawne skutki Cyberprzemocy
  Pokazanie zjawiska cyberprzemocy na tle prostych zagadnień prawnych. Trójkąt cyberprzemocy: sprawca/ofiara/świadek. Omówienie przykładów i historii opowiadających o konsekwencjach zjawiska przemocy wirtualnej wśród młodzieży. Gdzie szukać pomocy i wsparcia będąc ofiarą zjawiska cyberprzemocy.

  7. Jeśli jesteś świadkiem Cyberprzemocy
  Wzbudzenie poczucia odpowiedzialności za innych, jeśli jesteśmy świadkiem stosowania wobec nich zjawiska cyberprzemocy. Pokazanie możliwości reagowania w sytuacjach, gdy inna osoba jest zagrożona.

  8. Jak zmniejszyć ryzyko?
  Skuteczne metody zapobiegania wpadnięcia w sidła cyberprzestępców. Techniczne zagadnienia dotyczące korzystania z Internetu i urządzeń mobilnych. Kształtowanie racjonalnych postaw podczas korzystania z Internetu, aplikacji, urządzeń multimedialnych. Kreowanie postaw samoświadomości i odpowiedzialności za siebie i innych w kontekście zapobiegania zjawiskom przemocy wirtualnej.

 • Jednym z głównych założeń warsztatu jest uświadomienie uczestnikom zjawiska Cyberprzemocy, skali problemu oraz przekazanie wiedzy na temat metod reagowania na agresję multimedialną.
  Uczestnicy będą potrafili zdefiniować zjawisko Cyberprzemocy, określić różnorodne jego formy (oraz zjawiska zbliżone do działań agresywnych), przyczyny oraz konsekwencje. Warsztat ma na celu wzmocnienie postaw odpowiedzialności, wrażliwości na zjawisko oraz poczucia znaczenia bezpiecznego poruszania się w sieci oraz korzystania z urządzeń multimedialnych. Ponadto szkolenie zwraca uwagę na znaczenie racjonalnego reagowania w charakterze świadka Cyberprzemocy oraz sposobów postępowania i poszukiwania pomocy podczas zetknięcia się z agresywnym i nękającym zachowaniem w sieci. Istotną rolą warsztatu jest kreowanie zachowań profilaktycznych zapobiegających lub zmniejszających ryzyko doświadczenia Cyberprzemocy.

Trener szkolenia