Komunikacja wewnętrzna w zespole

Do kogo kierowane jest szkolenie: Specjaliści wszystkich szczebli kultury organizacyjnej

Czas trwania szkolenia: 16h

 

 • Komunikacja w zespole wymaga posługiwania się kompetencjami społecznymi, zmiany nawyków w komunikacji oraz znajomości technik budowania współpracy.
  W trudnych sytuacjach w zespole charakterystyczne jest, że obie/kilka stron relacji wzajemnie wpływają na siebie emocjonalnie, zarażają się emocjami, podążając po spirali konfliktu. W sytuacjach grupowych nie bez znaczenia są role jakie pełnią uczestnicy grupy oraz sposób radzenia sobie z ujawnianym kryzysem bądź konfliktem.
  Uczestnicząc w tych warsztatach będziesz miał/a okazję nie tylko przyjrzeć się działaniu zespołu i na własnej skórze doświadczyć reakcji osób na różne rodzaje komunikatów, ale również popracować nad własnymi kompetencjami społecznymi w relacji z drugą osobą i małą grupą społeczną. Może to stanowić okazję do zastanowienia się nad własnymi nawykami komunikacyjnymi, oraz własnymi postawami pojawiającymi się w różnych okolicznościach dotyczących obsługi klienta wewnętrznego. Zostaniesz wyposażony w narzędzia do zastosowania w krótkim czasie po szkoleniu w komunikacji wewnętrznej w zespole.

  1. KOMUNIKACJA W RELACJI Z DRUGĄ OSOBĄ
  a. Komunikat Ja i Komunikat Ty
  b. Główne bariery komunikacji
  c. Potrzeby ukryte w komunikacji (poziomy komunikatów)

  2. ŚCIEŻKI PRZEPŁYWU INFORMACJI I KREATYWNOŚĆ WE WSPÓŁPRACY
  a. Mapowanie procesu obiegu informacji
  b. Wąskie gardła i obszary ograniczające proces
  c. Komunikacja oparta o fakty
  d. Argumentacja w oparciu o fakty i precyzję formułowania myśli
  e. Precyzowanie celów do realizacji
  f. Metody wspólnej pracy zespołowej – mapy zespołowe, zespołowe rozwiązywanie problemów

  3. NARZĘDZIA EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI W ZESPOLE
  a. Co motywuje klientów wewnętrznych?
  b. Słowa zapalne i utrudniające komunikację
  c. Wyrażanie oczekiwań
  d. Udzielanie informacji zwrotnej
  e. Wybrane komunikaty menedżerskie w praktyce
  f. Reagowanie na informację zwrotną
  g. Pytania pogłębiające i doprecyzowujące
  h. Parafrazy, odzwierciedlenie i podsumowanie
  i. Wykorzystywanie narzędzi komunikacji, pytania otwarte, pytania o szczegóły
  j. Klaryfikacja komunikatów niejasnych
  k. Zachowanie się w sytuacji niejasnych sugestii i komunikatów
  l. Zachowanie się w sytuacji niejasnej krytyki i objekcji

  4. RADZENIE SOBIE Z GNIEWEM I ZASTRZEŻENIAMI KLIENTA WEWNĘTRZNEGO
  a. Fazy gniewu
  b. Adekwatne zachowania w każdej fazie gniewu
  c. Reakcje na przyjmowanie informacji zwrotnej i krytyki
  d. Obiekcje klienta jako szansa na poznanie jego potrzeb i lojalność
  e. Zarządzanie rozmową
  f. Radzenie sobie z roszczeniami – typowe zwroty i wypowiedzi
  g. Radzenie sobie z klientem zaniepokojonym – typowe zwroty i wypowiedzi
  h. Radzenie sobie z gniewem – typowe zwroty i wypowiedzi

  5. POKONYWANIE KRYZYSU W ZESPOLE
  a. Czy kryzysu można było uniknąć?
  b. Co zrobić jeśli się zdarzył?
  c. Wpływ kryzysu na sposób podejmowania decyzji przez zespół
  d. Różnice między dyrektywnym, integracyjnym a kompromisowym stylem decydowania
  e. Twój sposób przechodzenia przez kryzys w zespole
  f. Narzędzia moderujące komunikację i wybrane narzędzia mediacyjne

  6. PSYCHOLOGIA ZESPOŁU
  a. Rodzaje zespołów na podst. W. Biona
  b. Rozpoznawanie faz rozwoju zespołu na podst. K. Blancharda
  c. Jawne i nieświadome cele zespołów
  d. Doświadczanie procesu grupowego
  e. Realizacja zadań zespołu w każdej z faz procesu grupowego
  f. Potrzeby zespołów w każdej fazie rozwoju

  7. EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZADANIAMI I PRIORYTETAMI
  a. Narzędzia zarządzania czasem w realizacji celów i zadań
  b. 7 Nawyków Skutecznego Działania wg. P. Coveya
  c. Strategia Priorytetów
  d. Podstawowe błędy w zarządzaniu czasem

  8. EFEKTYWNE DECYDOWANIE W ZESPOLE A UTRUDNIAJĄCE PRZEKONANIA
  a. Katastrofizowanie
  b. Zdania negatywne
  c. Powinności
  d. Samokaranie

  9. GRY MIĘDZY LUDŹMI A POSTAWA ODPOWIEDZIALNA
  a. Nawyki i postawy życiowe wg. Harrisa
  b. Analiza transakcyjna Dziecko – Dorosły – Rodzic
  c. Postawa uległa i jej źródła
  d. Definiowanie indywidualnych zasobów związanych z dominującą postawą życiową
  e. Wzmacnianie postawy wewnętrznego Dorosłego

  10. BYĆ PARTNEREM W STOSUNKU DO SIEBIE I INNYCH
  a. Asertywne prawa twoje i innych osób
  b. Asertywna konfrontacja przekonań
  c. Budowanie pewności siebie
  d. Akceptowanie różnic i inności

  11. TECHNIKI ASERTYWNE
  a. Asertywna obrona przed krytyką jednej osoby lub grupy
  b. Asertywne przyjmowanie krytyki
  c. Uwikłana krytyka i obrona przed nią
  d. Asertywna klaryfikacja sytuacji niejasnych
  e. Model asertywnej odmowy

   

  • -rozwój kompetencji w zakresie budowania codziennych relacji z klientem wewnętrznym

  • -zdefiniowanie wąskich gardeł w komunikacji zespołowej i sposobów i pokonywania

  • -zwiększenie kompetencji efektywnej współpracy z innymi działami

  • -zwiększenie kompetencji w zakresie pokonywania konfliktów

  • -zwiększenie kreatywności i umiejętności podejmowania decyzji zespołowych

  • -wdrożenie narzędzi służących współpracy z zespołem przy jednoczesnym nadawaniu priorytetów swoim działaniom zgodnie z procedurami działu oraz firmy

  • -wdrożenie narzędzi wykorzystujących nawyki skutecznego działania

  • -uświadomienie roli i podniesienie poczucia własnej wartości oraz wzmocnienie postaw asertywnych pracowników

  • -wzmocnienie postawy nastawionej na współpracę

Trener szkolenia