Kontrola i nieprawidłowości w projektach w latach 2014 – 2020

Do kogo kierowane jest szkolenie: Pracowników instytucji publicznych, przedstawicieli JST i ich jednostek organizacyjnych, administracji publicznej, pracowników szkół wyższych, instytucji kultury, instytucji zdrowia publicznego, pracowników, współpracowników organizacji pozarządowych, oraz wszystkich osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności w zakresie aplikacji w ramach projektów unijnych

 • -Podstawa prawna
  -Podstawowe definicje
  -Warunki ogólne kontroli
  -Kontrola systemowa
  -Weryfikacja wydatków:

  *Weryfikacja wniosków o płatność beneficjenta
  *Kontrola w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta
  *Kontrola krzyżowa

  -Kontrola instrumentów finansowych
  -Kontrola na zakończenie realizacji projektu
  -Kontrola trwałości projektu
  -Roczne plany kontroli
  -Kontrole w trybie doraźnym
  -Środki zwalczania nadużyć finansowych
  -Minimalny zakres informacji oraz struktura rocznego planu kontroli
  -Definicja nieprawidłowości
  -Źródła informacji o nieprawidłowościach
  -Sposoby postępowania z nieprawidłowościami
  -Stwierdzenie nieprawidłowości przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu
  -Stwierdzenie nieprawidłowości przed zatwierdzeniem wniosku beneficjenta o płatność

  *Stwierdzenie nieprawidłowości przed złożeniem przez beneficjenta wniosku o płatność
  *Stwierdzenie nieprawidłowości w trakcie weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność

  -Nieprawidłowości stwierdzone po zatwierdzeniu wniosku beneficjenta o płatność
  -Obliczanie wysokości korekty finansowej
  -Odzyskiwanie środków i skutki nieprawidłowości dla beneficjentów
  -Procedura odzyskiwania środków wskazana w art. 207 UFP
  -Postępowanie z nieprawidłowo lub nieterminowo rozliczonymi zaliczkami
  -Skutki stwierdzenia nieprawidłowości dla beneficjentów
  -Rejestr podmiotów wykluczonych
  -Obliczanie odsetek od kwot podlegających zwrotowi oraz z tytułu nierozliczonych zaliczek
  -Nieprawidłowość indywidualna niezawiniona przez beneficjenta – procedura dokonywania korekty finansowej
  -Nieprawidłowość systemowa – procedura dokonywania korekty finansowej
  -Odpowiedzialność za proces korygowania wydatków
  -Korekta finansowa a rozliczenia z Komisją Europejską
  -Ogólne zasady raportowania nieprawidłowości

Trener szkolenia