Mediacja, sytuacje trudne i konflikty w pracy socjalnej

Do kogo kierowane jest szkolenie: Pracownicy socjalni

Czas trwania szkolenia: 16 h (2 dni)

 • • Moduł 1

  1. Wprowadzenie do zagadnienia konfliktów interpersonalnych

  2. Przyczyny i dynamika konfliktów w pracy socjalnej

  3. Rodzaje konfliktów

  Konflikt interesów
  Konflikt wartości
  Konflikt danych
  Konflikt relacji
  Konflikt strukturalny

  4. Strategie i metody zarządzania konfliktem

  5. Psychologia wpływu społecznego w zarządzaniu kontaktami interpersonalnymi

  6. Opór psychologiczny i jego znaczenie w rozwiązywaniu konfliktów

  7. Techniki wspomagające zarządzanie sytuacją kryzysową

  • Moduł 2

  1. Mediacja jako efektywna strategia tworzenia przestrzeni dialogu

  2. Mediator – rola, odpowiedzialność i zasady, którymi kieruje procesem mediacyjnym

  3. Techniki i strategie prowadzenia mediacji w pracy socjalnej

  4. Proces mediacji socjalnej i kontrakt socjalny jako element reagowania w trudnej sytuacji życiowej podopiecznego

  5. Specyfika zarządzania relacjami:

  Konflikty pomiędzy pracownikami
  Konflikty pomiędzy różnymi zespołami/działami organizacji
  Konflikty pomiędzy pracownikiem a przełożonym
  Konflikty pomiędzy pracownikami a klientami
  Konflikty pomiędzy pracownikami i przełożonymi a podopiecznymi organizacji

  6. Sytuacje trudne w mediacjach

  7. Ograniczenia w procesie mediacji czyli kiedy wyjść z pozycji innej roli

  8. Korzyści wynikające ze stosowania psychologicznych metod zarządzania konfliktami dla organizacji i podopiecznych

  9. Podsumowanie omawianych zagadnień w kontekście natychmiastowych korzyści wynikających w poprawy relacji oraz zmiany stylu komunikacji pomiędzy uczestnikami konfliktu.

 • Wiedza z obszaru psychologii konfliktów i relacji interpersonalnych. Zmiana perspektywy spojrzenia na konflikt jako źródło korzyści i przestrzeń do dialogu. Znajomość metod i strategii zarządzania różnicami w organizacji oraz kierowania konfliktem z klientem oraz podopiecznym. Wiedza na temat mechanizmów kierujących relacjami w konflikcie, eskalacją sporów i napięć oraz różnorodnych aspektów sytuacji trudnej takich jak interesy stron, zmiana w organizacji, osobowość i wpływ czynników środowiskowych. Umiejętność przekształcania sytuacji kryzysowych w konstruktywne rozwiązania. Umiejętność doboru metod rozwiązywania sposób oraz skutecznego zastosowania narzędzi i technik negocjacyjnych, mediacyjnych oraz z obszaru komunikacji interpersonalnej. Efektywne pełnienie roli bezstronnego i neutralnego mediatora w organizacji lub sytuacji społecznej. Opanowanie skutecznych metod zarządzania sytuacjami trudnymi, radzenia sobie z oporem oraz eskalacją emocji. Interesującym modułem tego szkolenia jest omówienie zagadnień Kontraktu Socjalnego oraz mediacji socjalnej prowadzonych przez pracownika socjalnego z podopiecznym. Temat mediacji został ujęty z dwóch perspektyw – z perspektywy osób zarządzających działami i rozwiązujących konflikty wewnątrz organizacji oraz perspektywa pracy socjalnej z zastosowaniem kontraktu socjalnego.

Trener szkolenia