Praca wychowawcza z uczniem łamiącym zasady szkolne

Do kogo kierowane jest szkolenie: nauczyciele wszystkich typów szkół

Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

 • a. Wprowadzenie, prezentacja prowadzącego i uczestników, przedstawienie scenariusza modułu.
  b. Omówienie zasad organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  c. Opinia i orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej jako forma pomocy szkole w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi .
  d. Zapoznanie uczestników szkolenia z pojęciem agresji oraz jak minimalizować zachowania agresywne .
  e. Omówienie pojęć „niedostosowanie społeczne”, „zagrożenie niedostosowaniem społecznym”, „demoralizacja”.
  f. Przedstawienie strategii przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole.
  g. Omówienie procedur postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją.
  h. Zapoznanie chroniącymi, w tym nauczycieli z metodami radzenia sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów.
  i. Przedstawienie metody konstruktywnej konfrontacji (ukazanie nauczycielom wielorakich uwarunkowań trudnych zachowań dzieci i młodzieży, zwłaszcza związku pomiędzy cechami klimatu społecznego szkoły a zachowaniami wychowanków;
  j. zapoznanie z wewnątrzszkolnymi czynnikami rolą wspierającego nauczyciela, poszerzenie repertuaru reakcji nauczyciela o nowe, bardziej efektywne metody wychowawcze).
  k. Podsumowanie – zakończenie zajęć.

  • Zapoznanie nauczycieli z problematyką kształcenia uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym, niedostosowanych społeczne oraz formami udzielania pomocy.

  • Zapoznanie uczestników ze strategią przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole.

  • Zapoznanie z procedurami postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją.

Trener szkolenia