Trening umiejętności społecznych

Do kogo kierowane jest szkolenie: pracownicy socjalni i pracownicy placówek socjoterapeutycznych, wszyscy zainteresowani

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych

 • 1. Komunikacja interpersonalna – 2 godziny dydaktyczne
  • Proces komunikacji interpersonalnej.
  • Zakłócenia w procesie komunikacji.
  • Umiejętności związane z komunikacja werbalną.
  • Formy komunikacji niewerbalnej.
  • Komunikacja interpersonalna w różnych sytuacjach społecznych.

  2. Profilaktyka stresu i wypalenia zawodowego – 2 godziny dydaktyczne
  • Stres: koncepcje stresu, źródła stresu, skutki długotrwałego stresu, uwarunkowania odporności na stres.
  • Metody i techniki terapii i autoterapii stresu.
  • Wypalenie zawodowe: definicja, objawy, przyczyny, grupy ryzyka.
  • Organizacja pracy przeciwdziałająca wypaleniu zawodowemu

  3. Praca zespołowa – 2 godziny dydaktyczne
  • Grupa jako zespół zadaniowy: istota pracy zespołowej, elementy zespołu, cele budowania zespołów zadaniowych.
  • Zasady budowania zespołów zadaniowych.
  • Metody budowania zespołów zadaniowych.
  • Rola i zadania lidera w zespole zadaniowym.

  4. Umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań.

  5. Kształtowanie nawyków celowej aktywności.

Trener szkolenia