Badanie skierowane jest dla uczniów o obniżonych możliwościach intelektualnych w wieku 12-15 lat

Celem badania jest zapoznanie się z PROFILEM ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Celem badania jest także:

 • określenie mocnych i słabych stron ucznia o obniżonych możliwościach intelektualnych
 • rozbudzenie i rozwijanie zdolności, aby poprzez współdziałanie z innymi ludźmi osoba badana uczyła się rozumieć świat
 • przywrócenie uczniowi z niepełnosprawnością intelektualną możliwość uczestniczenia w życiu społecznym, kulturalnym i przygotowaniu do pracy

Przebieg badania

 • Badanie ma charakter indywidualny (doradca pracuje tylko z uczniem).
 • Podczas badania może być obecny rodzic lub opiekun ucznia, jednakże rekomenduje się, aby w badaniu uczestniczył sam uczeń. Często bowiem dzieci pod wpływem obecności swoich rodziców lub opiekunów nie są szczere w swoich odpowiedziach.
 • Czas trwania badania:  60-90 min.
 • Czas opracowania opisowego, końcowego raportu diagnostycznego (3-5 dni roboczych).
 • Czas trwania spotkania mającego na celu omówienie raportu diagnostycznego wraz z udzieleniem rekomendacji przez doradcę: 30-40 min (drugie spotkanie)

Badanie składa się z 3 etapów

I etap krótki wywiad i rozmowa z uczniem, wypełnienie przez ucznia testów i zadań – ETAP DIAGNOSTYCZNY – 60-90 min.

II etap opracowanie przez doradcę opisowego, końcowego raportu diagnostycznego (3-5 dni roboczych)

III etap analiza końcowego, opisowego raportu diagnostycznego z uczniem wraz z przekazaniem rekomendacji przez doradcę – 1 spotkanie 30-40 min. (w zależności od wybranego wariantu cenowego). Na etapie analizy raportu diagnostycznego może być obecny rodzic/opiekun ucznia.

Obszary badania

 • Preferencje i zainteresowania zawodowe
 • Mocne i słabe strony
 • Umiejętności

Badanie zakończone jest uzyskaniem całościowego, końcowego RAPORTU DIAGNOSTYCZNEGO, który ma formę opisową i stanowi cenne źródło informacji o potencjale zawodowym i osobistym ucznia.

Raport ten zawiera także opinię i rekomendację specjalisty (doradcy zawodowego) w zakresie dalszego kształcenia lub rozwoju zawodowego ucznia (wyboru szkoły, zajęć dodatkowych, kółek zainteresowań, itp.).

Koszt badania:

Wariant 1 – 270 zł – 2 indywidualne spotkania z doradcą

Jest to jedno spotkanie diagnostyczne trwające ok. 60-90 min. oraz drugie spotkanie trwające ok. 30-40 min, na którym omówione zostaną wyniki oraz przedstawiony zostanie końcowy raport diagnostyczny wraz z rekomendacjami doradcy.

Podczas drugiego spotkania może być obecny rodzic lub opiekun.

Wariant 2 – 150 zł – 1 indywidualne spotkania z doradcą

Są to jedno spotkanie diagnostyczne trwające po ok. 60-90 min. Opisowy, końcowy raport diagnostyczny przesłany zostanie na podany adres e-mail lub odebrany osobiście. Wariant ten nie obejmuje konsultacji i omówienia wyników badań z doradcą.