badanie-predyspozycji-i-preferencji-zawodowychU dzieci w wieku 10-12 lat kształtuje się ORIENTACJA ZAWODOWA. Dzieci zaczynają poznawać i oceniać różne cechy, własne możliwości i preferencje, które są potrzebne do wyboru kolejnego etapu kształcenia. Są w stanie określić swoje zainteresowania oraz mocne i słabe strony. Jest to okres zdobywania ogólnej wiedzy, umiejętności, rozwoju intelektu i osobowości, potrzebny do tego, aby w przyszłości można było wybrać określony zawód.

Efektem badania jest wskazanie przez doradcę potencjału do rozwoju społecznego i zawodowego ucznia, w którym wykazuje predyspozycje, preferencje, zainteresowania i mocne strony oraz obszarów, w których ten potencjał jest mniejszy, do ewentualnego wzmocnienia i rozwoju.

Cel i korzyści badania

 • Zapoznanie się z predyspozycjami i głównymi zainteresowaniami ucznia w obszarze zawodowym
 • Określenie głównych wartości, mocnych i słabych stron
 • Określenie zdolności i umiejętności
 • Określenie dominującego typu inteligencji zawodowej
 • Badanie strategii radzenia sobie w sytuacjach trudnych społecznie
 • Podniesienie trafności decyzji edukacyjnych i zawodowych
 • Lepsze wykorzystanie własnych zasobów
 • Podniesienie samowiedzy
 • Ukształtowanie tożsamości osobowej w aspekcie zawodowym: z tego, kim jestem, jakie mam predyspozycje, zainteresowania, potencjał osobowościowy wynika to, co mogę dobrze w życiu robić

Badanie zakończone jest uzyskaniem całościowego, końcowego RAPORTU DIAGNOSTYCZNEGO, który ma formę opisową i stanowi cenne źródło informacji o potencjale zawodowym i osobistym ucznia.

Raport ten zawiera także opinię i rekomendację specjalisty (doradcy zawodowego) w zakresie dalszego kształcenia lub rozwoju zawodowego ucznia (wyboru szkoły, zajęć dodatkowych, kółek zainteresowań, itp.).

Przebieg badania

 • Badanie ma charakter indywidualny (doradca pracuje tylko z uczniem).
 • W przypadku uczniów poniżej 18 roku życia, podczas badania może być obecny rodzic lub opiekun.
 • Rekomenduje się, aby w badaniu uczestniczył sam uczeń. Często bowiem dzieci pod wpływem obecności swoich rodziców lub opiekunów nie są szczere w swoich odpowiedziach.
 • Czas trwania badania:  2 spotkania po 2-2,5 h (w zależności od tempa pracy ucznia).
 • Czas opracowania opisowego, końcowego raportu diagnostycznego (3-5 dni roboczych).
 • Czas trwania spotkania mającego na celu omówienie raportu diagnostycznego wraz z udzieleniem rekomendacji przez doradcę: 30-40 min (trzecie spotkanie)

Badanie składa się z 3 etapów

I etap krótki wywiad i rozmowa z uczniem, wypełnienie przez ucznia testów i zadań – ETAP DIAGNOSTYCZNY – 2 spotkania  po ok. 2-2,5 h (w zależności od tempa pracy ucznia).

II etap opracowanie przez doradcę opisowego, końcowego raportu diagnostycznego (3-5 dni roboczych)

III etap analiza końcowego, opisowego raportu diagnostycznego z uczniem wraz z przekazaniem rekomendacji przez doradcę – 1 spotkanie 30-40 min. (w zależności od wybranego wariantu cenowego). Na etapie analizy raportu diagnostycznego może być obecny rodzic/opiekun ucznia.

Obszary badania

 • Predyspozycje i zainteresowania zawodowe
 • Wartości
 • Mocne i słabe strony
 • Dominujący typ inteligencji zawodowej
 • Uzdolnienia i umiejętności
 • Strategia radzenia sobie w sytuacjach trudnych społecznie

Koszt badania:

Wariant 1 – 450 zł – 3 indywidualne spotkania z doradcą

Są to 2 spotkania diagnostyczne trwające ok. 2-2,5 h oraz trzecie spotkanie trwające ok. 30-40 min, na którym omówione zostaną wyniki oraz przedstawiony zostanie końcowy raport diagnostyczny wraz z rekomendacjami doradcy.

Podczas trzeciego spotkania może być obecny rodzic lub opiekun.

Wariant 2 – 400 zł – 2 indywidualne spotkania z doradcą

Są to 2 spotkania diagnostyczne trwające po ok. 2-2,5 h. Opisowy, końcowy raport diagnostyczny przesłany zostanie na podany adres e-mail lub odebrany osobiście. Wariant ten nie obejmuje konsultacji i omówienia wyników badań z doradcą.

Koszt pojedynczej konsultacji – 100 zł (1h)

Istnieje możliwość wykupienia pakietu 5-10 indywidualnych konsultacji, podczas których doradca pracuje z uczniem nad wzmocnieniem jego potencjału zawodowego lub osobistego, w szczególności w obszarze słabszych stron.

Pakiet 5 konsultacji – 450 zł

Pakiet 10 konsultacji – 900 zł