Regulamin sklepu
SMART Instytut Szkolenia i Eventy
oraz Polityka Prywatności

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów usług w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.smartinstytut.pl/kursy.

Sprzedającym jest firma  SMART Instytut Szkolenia i Eventy prowadzona pod adresem
ul. Nawojowska 160, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 734 306 4084, Regon: 120735585, zwany także Usługodawcą.

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać pod numerem telefonu: +48 796 444 616 (koszt połączenia za minutę wg stawek operatorów) oraz korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@smartinstytut.pl.

§1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 2. Zamawiający/Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

 3. Sprzedający – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 4. Usługa – prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

 5. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Usług w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

 6. Sklep Internetowy (Sklep)  – serwis internetowy dostępny pod adresem www.smartinstytut.pl/kursy za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i liczbę Usług, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 8. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
  i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie
  i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.smartinstytut.pl/kursy.

 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie
  się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności i akceptacja ich postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 3. Sklep internetowy www.smartinstytut.pl/kursy prowadzi sprzedaż detaliczną usług
  za pośrednictwem sieci Internet.

 4. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne: przeglądarka internetowa Chrome, Internet Explorer, Firefox lub Opera w najnowszej wersji.

§3 Składanie zamówień i płatności

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.smartinstytut.pl/kursy są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów pośrednich przy skorzystaniu z usługi (zależnych od Klienta, np. posiadania sprzętu komputerowego lub połączenia z Internetem podczas brania udziału w kursie).

 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.smartinstytut.pl.kursy.

 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia
  i prawidłowo poda dane kontaktowe i adresowe niezbędne do wykonania Usługi oraz przekazywania informacji.

 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne lub formularz został błędnie wypełniony, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje nieskorzystania Zamawiającego
  z kursu.

 6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT
  (w przypadku indywidualnych preferencji należy poinformować o tym fakcie Sprzedającego
  w wiadomości e-mail lub w uwagach do zamówienia), która zostanie przesłana drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu (pdf). Warunkiem wystawienia faktury jest podanie prawidłowych i kompletnych danych w formularzu zamówienia. Niniejsza deklaracja uprawnia również Sprzedającego do wystawiania
  i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów
  z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

 7. W trakcie składania Zamówienia, Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych
  w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku
  z realizacją Zamówienia i wysyłania informacji o aktualnościach w formie newslettera. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, zgodnie
  z Polityką Prywatności.

 8. Aby korzystać z kursu, klient musi skorzystać z opcji rejestracji (logowania), czyli zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia
  oraz bezterminowego dostępu do materiałów. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

 9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź
  ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia. Zamawiający ma obowiązek skontaktowania się ze Sprzedającym, jeśli nie otrzyma emaila z potwierdzeniem zakupu szkolenia. E-mail  może znajdować się w tzw. spamie lub nie dotrzeć do Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Sprzedającego. W takim wypadku po stronie Zamawiającego leży obowiązek wyjaśnienia tej sprawy ze Sprzedającym.

 10. Po złożeniu zamówienia Klient powinien dokonać wpłaty odpowiedniej kwoty na rachunek bankowy Sprzedającego przez serwis tpay lub tradycyjnym przelewem.

 11. Zakupione kursy dostępne są niezwłocznie po dokonaniu i zaksięgowaniu płatności, w Panelu Klienta. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z funkcjonowania serwisu do płatności tpay (w przypadku przelewów online) lub instytucji pośredniczącej
  w płatnościach (w przypadku przelewów tradycyjnych).

 12. Ukończenie kursu potwierdzone zostaje imiennym Dyplomem ukończenia kursu. Dyplomy wystawiane są automatycznie w postaci cyfrowej dla osoby, która dokonuje zamówienia
  i wpisuje poprawnie swoje dane. Warunkiem otrzymania Dyplomu jest zakup i ukończenie kursu. Ukończenie kursu następuje poprzez udzielenie przez Klienta minimalnego wymaganego do zaliczenia procenta poprawnych odpowiedzi na pytania testowe po każdym module kursu. Minimalny procent wymagany do zaliczenia kursu jest przedstawiony w Profilu Klienta przy każdym z zakupionych kursów.

 13. Klient ma możliwość uzyskania Dyplomu Premium w wersji papierowej przesłanego na adres wskazany przez Klienta. W wypadku chęci uzyskania takiej wersji Dyplomu Klient zobowiązany jest zaznaczyć w koszyku pole wyboru „zamawiam certyfikat wysłany pocztą” oraz uiścić dodatkową opłatę wynoszącą 25 zł wliczającą się w finalny koszt do zapłaty. W cenę wliczona jest przesyłka zwykłym listem ekonomicznym, bez potwierdzenia nadania – w przypadku woli wysłania Dyplomu w inny sposób Klient zobowiązany jest zgłosić ten fakt do Sprzedającego poprzez wiadomość e-mail lub poprzez pole uwagi do zamówienia oraz uiścić dodatkową opłatę zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej. Przesyłki zagraniczne wymagają odpowiedniej dopłaty zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej.

Dopłat należy dokonać na konto SMART Instytut:

ING Bank Śląski o/Nowy Sącz 13 1050 1722 1000 0092 4567 1012

Po otrzymaniu dostępu do kursu nie ma możliwości zmiany danych osoby do wystawienia Dyplomu. W przypadku podania nieprawidłowych lub niekompletnych danych do wysyłki,
w efekcie czego nie dotrze ona do Klienta lub wróci do Sprzedającego, koszty ponownego wysłania ponosi sam Klient.

 1. Złożenie przez Klienta skutecznego zamówienia i zapłata kosztów kursu zaksięgowana
  na koncie Sprzedającego są równoznaczne z podpisaniem Umowy Sprzedaży.

§4 Prawa autorskie

 1. Wszelkie materiały i zasoby autorskie, opublikowane w sklepie www.smartinstytut.pl/kursy, stanowią wyłączną własność SMART Instytut Szkolenia i Eventy. Są one objęte prawem autorskim w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.). Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów i zasobów z zastrzeżeniem art. 9 ust. 2 wymaga każdorazowo pisemnej lub e-mailowej zgody Sprzedającego. Materiały i zasoby zawarte w poszczególnych kursach mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Klienta. Klient może je kopiować i wykorzystywać bez pisemnej zgody Sprzedającego wyłącznie na użytek własny, w pracy z klientem, podopiecznym, uczniem, w tym na potrzeby działalności zawodowej (niekonkurencyjnej w stosunku do Sprzedającego), bez prawa
  do rozpowszechniania tych materiałów i zasobów. Wszelkie odstępstwa od tej zasady będą zgłaszane do prawnika Sprzedającego i rozpocznie się postępowanie w celu uzyskania odszkodowania.

§5 Odstąpienie od umowy

 1. Z uwagi na fakt, że Sklep sprzedaje gotowe Kursy – materiały szkoleniowe, dostępne dla Klienta automatycznie i niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego, nie ma podstawy prawnej do odstąpienia od zawartej Umowy.

§6 Procedura reklamacji

 1. Reklamacje należy składać na adres e-mail Sprzedającego lub w formie papierowej wysłanej na adres Sprzedającego.

 2. Klient chcąc złożyć reklamację musi dostarczyć do Sprzedającego elektroniczne lub papierowe pismo o powodzie reklamacji oraz żądaniami z nią związanymi.

 3. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji w formie elektronicznej lub papierowej.

 4. Klient traci uprawnienia do reklamacji jeżeli przed upływem tygodnia od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie oraz w sytuacji wysłania do niego elektronicznego lub papierowego Dyplomu potwierdzającego udział
  w kursie.

§7 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych Klienta zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO. Podanie przez Klienta danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy – tj. udziału w kursie.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia i realizacji umowy – zamówienia.

 1. Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest SMART Instytut Szkolenia i Eventy, z siedzibą w Nowym Sączu, adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Nawojowska 160, tel.: 796 444 616, e-mail: biuro@smartinstytut.pl.

 1. Dane osobowe Klienta zawarte w formularzu zgłoszenia będą przetwarzane w celu:

 1. wykonania zawartej Umowy tj. przekazania dostępu do kursu (podstawa prawna:
  art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 2. wypełnienia prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku
  z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. RODO, w związku z przepisami podatkowymi),

 3. dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 4. marketingu i promocji produktów i usług własnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.
  a. oraz f. RODO),

 5. wewnętrznych celów administracyjnych tj. prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 1. Odbiorcami danych osobowych Klienta w związku z realizacją celów wskazanych w pkt. 3 mogą być:

 1. osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy,

 2. podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów,

 3. odbiorcy danych tacy jak: kurierzy, banki, kancelarie prawne oraz spółki z grupy kapitałowej.

 1. Dane osobowe Klienta nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Administratora w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w pkt. 3:

 1. w związku z realizacją zawartej umowy – do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,

 2. w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora –
  do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.

 1. Klientowi przysługują następujące prawa:

 1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO,

 2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,

 3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,

 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,

 5. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO.

 1. Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
  na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
  jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody
  na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. RODO.

 2. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uzna,
  że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO.

§8 Zmiana Regulaminu

 1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o ewentualnej zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

 2. Jeżeli w czasie jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.

 3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje prawo
  do usunięcia konta w każdym czasie.

 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§9 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) oraz Ustawa
  z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedającym a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z Ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 ze. zm.).

Data opublikowania regulaminu: 14.09.2021 r.