Tryb podstawowy w nowym Prawie zamówień publicznych

Cena: 380 zł netto / osoby
Przy zgłoszeniu 3 osób z tej samej Firmy 10 % rabatu.

MASZ PYTANIE?

Zadzwoń:
796-444-616
786-120-520
lub wyślij wiadomość

Praktyczne warsztaty: od przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego do zawarcia umowy oraz ekstra moduł – osoby odpowiedzialne za prowadzenie postępowania [kierownik zamawiającego, a komisja przetargowa]

Zamówienia publiczne są bardzo istotnym elementem finansów publicznych. Oznaczają odpłatną umowę zawieraną między podmiotem publicznym a wykonawcą i są sformalizowane. Branie w nich udziału opiera się na spełnianiu wymagań jasno określonych w Prawie zamówień publicznych i aktach wykonawczych. Do stosowania przepisów w ich zakresie zobowiązane są w szczególności podmioty sektora finansów publicznych, a także inne podmioty o podobnym charakterze lub kontrolowane w określony sposób przez jednostki sektora finansów publicznych, jeśli nabywają dostawy, roboty budowlane lub usługi. Prawo w zakresie zamówień publicznych dynamicznie się rozwija i jest aktualizowane, najnowsze przepisy weszły w życie 01.01.2021 r. Branie udziału w zamówieniach publicznych po stronie wykonawcy stanowi szansę na rozwój własnej firmy, jednak wymaga praktycznej wiedzy na temat procedur związanych z ubieganiem się o tego typu zamówienia.

Podczas szkolenia:

 • Poznasz jedną z kluczowych regulacji nowego prawa zamówień publicznych, która weszła w życie 01.01.2021 r., tj. tryb podstawowy uregulowany w przepisach – art. 275 – 296 z uwzględnieniem zastosowania przepisów jak dla postępowań o wartości równej lub przekraczającej progi unijne z pewnymi wyjątkami ustawowymi.
 • Dowiesz się, iż tryb podstawowy to przejaw uproszczonej, elastycznej procedury wszczynanej w drodze ogłoszenia o zamówieniu zamieszczanego w Biuletynie Zamówień Publicznych, w odpowiedzi na co oferty będą mogli składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie zamawiający:
  • wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji albo
  • może prowadzić negocjacje w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, o ile przewidział taką możliwość, a po zakończeniu negocjacji zamawiający zaprasza wykonawców do składania ofert dodatkowych albo
  • prowadzi negocjacje w celu ulepszenia treści ofert, a po zakończeniu negocjacji
   zamawiający zaprasza wykonawców do składania ofert ostatecznych.
 • Zdobędziesz niezbędną wiedzę w zakresie nowej ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (z uwzględnieniem ostatniej nowelizacji) w zakresie między innymi dotyczącym:
  • nowych definicji ustawowych i ich zestawienia z poprzednio obowiązującymi regulacjami
  • prawidłowego szacowania wartości przedmiotu zamówienia i opisywania przedmiotu zamówienia
  • sporządzenia planu postępowań o udzielenie zamówienia
  • ustalania warunków udziału w postępowania
  • właściwego doboru kryteriów oceny ofert z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia
  • przygotowania klauzul umownych.

Do kogo skierowane jest szkolenie

 • Pracownicy zamawiającego – komórek zamówień publicznych/ stanowisk związanych z omawianą ustawą
 • Osoby odpowiedzialnie merytorycznie za przygotowanie i szacowanie zamówienia
 • Członkowie komisji przetargowych
 • Kierownicy jednostek
 • Osoby sprawujące nadzór nad zamówieniami w jednostce
 • Wykonawcy zainteresowani pozyskaniem wiedzy praktycznej od strony organizatora postępowania- zamawiającego
 • Osoby przygotowujące się do pracy w zamówieniach publicznych
 • Kontrolerzy i audytorzy
 • Pozostali specjaliści, którzy w swojej pracy muszą znać zasady prawa zamówień publicznych.

I. Zagadnienia wprowadzające- systematyka nowej ustawy, cel nowych regulacji:

 1. Podział zamówień.
 2. Nowe progi stosowania ustawy.
 3. Porównanie definicji ustawowych (najważniejsze zmiany + nowe definicje).
 4. Zasady udzielania zamówień- rozszerzony zakres.
 5. Plan postępowań- zasady sporządzania, zakres, obowiązek aktualizacji, etc.

II. Etap przygotowania postępowania w trybie podstawowym – kluczowe elementy:

 1. Opis przedmiotu zamówienia i termin wykonania.
 2. Przedmiotowe środki dowodowe.
 3. Prawidłowe szacowanie wartości przedmiotu zamówienia. Agregacja zamówień.
 4. Warunki udziału w postępowania i przesłanki wykluczenia. Podmiotowe środki dowodowe.
 5. Dobór kryteriów oceny ofert.

III. Tryb podstawowy wariant I – bez przeprowadzenia negocjacji:

 1. Minimalny zakres treści SWZ.
 2. Wszczęcie postępowania:
  a) zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP,
  b) możliwość poinformowania o wszczęciu postępowania znanych sobie
  wykonawców.
 3. Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ.
 4.  Składanie ofert – wariant analogiczny do PN.
 5. Badanie i ocena ofert.
 6. Wybór najkorzystniejszej oferty.

IV. Tryb podstawowy wariant II – możliwość negocjacji treści oferty:

 1. Minimalny zakres treści SWZ.
 2. Wszczęcie postępowania:
  a) zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP,
  b) możliwość poinformowania o wszczęciu postępowania znanych sobie wykonawców.
 3. Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ.
 4. Składanie ofert.
 5. Zaproszenie do negocjacji – negocjacje.
 6. Zaproszenie do składania ofert dodatkowych – oferty dodatkowe.
 7. Badania i ocena ofert.
 8. Wybór najkorzystniejszej oferty.

V. Tryb podstawowy wariant III – negocjacje treści oferty:

 1. Sporządzenie opisu potrzeb i wymagań (OPiW).
 2. Wszczęcie postępowania:
  a) zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP,
  b) możliwość poinformowania o wszczęciu postępowania znanych sobie
  wykonawców.
 3. Wyjaśnienia i zmiany treści OPiW.
 4. Składanie ofert.
 5. Zaproszenie do negocjacji- negocjacje. Sporządzenie SWZ.
 6. Zaproszenie do składania ofert ostatecznych- oferty ostateczne.
 7. Badanie i ocena złożonych ofert.
 8. Wybór najkorzystniejszej oferty.

VI. Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie:

 1. Klauzule abuzywne.
 2. Zakres podstawowych postanowień umownych.
 3. Klauzule waloryzacyjne.
 4. Możliwości dokonania zmiany umowy.
 5. Podwykonawstwo.

VII. Osoby odpowiedzialne za prowadzenie postępowania:

 1. Odpowiedzialność kierownika zamawiającego.
 2. Zasady powoływania komisji przetargowej- charakter stały, okresowy.
 3. Przykładowa organizacja, tryb pracy, zakres obowiązków członków komisji przetargowej.
 4. Nowe okoliczności ustawowe wyłączenia z postępowania- konflikt interesów.
 5. Moment złożenia oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia z postępowania.

VIII. Panel dyskusyjny.

Szkolenie odbywa się online

Data: 17.02.2021 r.
9:00 – 15:00
Od 8:45 próba logowania.

Pobierz formularz zgłoszeniowy PDF lub zapisz się online.

Wybierz szkolenie:

Dane zgłoszeniowe:

Dane do Faktury VAT:

Lista osób zgłoszonych na szkolenie:

Osoba (1)

Osoba (2)

Osoba (3)

Zgody:Pola nieobowiązkowe: